10:31 - 09/12/2019

Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG VAY TÀI...

Xem thêm

10:26 - 09/12/2019

Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG...

Xem thêm

10:22 - 09/12/2019

Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản  Hnlaw & Partners xin giới thiệu mẫu hợp đồng thuê tài sản

Xem thêm

17:46 - 17/11/2019

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Xem thêm

17:42 - 17/11/2019

Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công:

Xem thêm

17:38 - 17/11/2019

Hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán: 

Xem thêm

17:32 - 17/11/2019

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa 

Xem thêm

17:28 - 17/11/2019

Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền 

Xem thêm

17:18 - 17/11/2019

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 

Xem thêm

17:11 - 17/11/2019

Hướng dẫn hợp đồng lao động

Hướng dẫn hợp đồng lao động: 

Xem thêm

10:22 - 16/11/2019

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (Hợp đồng lao động) là việc một trong hai bên gồm người lao động hoặc người sử dụng lao động có thể tự chấm dứt...

Xem thêm

14:00 - 03/11/2019

Hợp đồng cho thuê lại văn phòng

Hợp đồng cho thuê lại văn phòng quy mô nhỏ không thường xuyên Thứ nhất, doanh nghiệp có quyền cho thuê lại văn phòng trong trường hợp hợp đồng...

Xem thêm