Mẫu văn bản gửi hải quan

09:58 - 12/12/2019

Mẫu văn bản gửi hải quan 1. Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:………….   …….., ngày……. tháng……. năm…….  ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC TRỊ GIÁ HẢI QUAN                Kính gửi: Tổng cục Hải … <a title="Mẫu văn bản gửi hải quan" class="read-more" href="http://www.hnlaw.vn/mau-van-ban-gu

Mẫu văn bản gửi hải quan

1. Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………….  

…….., ngày……. tháng……. năm…….

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC TRỊ GIÁ HẢI QUAN               

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Tên tổ chức đề nghị:…………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………. Số điện thoại:…………….

Mã số thuế:……………………………

1. Điều kiện xác định trước trị giá đối với tổ chức, cá nhân (đối với trường hợp đề nghị xác định trước mức giá):

ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH TRƯỚC TRỊ GIÁ
Hàng hóa đề nghị xác định trước trị giá:
(1) Có phải là lần đầu xuất khẩu, nhập khẩu không?  Có        □ Không  □
(2) Có sự thay đổi lớn, bất thường so với trị giá hải quan mà tổ chức, cá nhân đang thực hiện không?Có        □ Không  □
(3 Có phải là hàng hóa có tính chất đơn chiếc không?Có        □ Không  □
(4) Có tính phổ biến không?Có        □ Không  □
(5) Có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giống hệt, tương tự trên thị trường để so sánh không?Có        □ Không  □

2. Nội dung khai báo chi tiết:

Tên hàng hóa, đơn vị tính [1]  Mã số HS  
Nội dung giao dịch [2]
Cục Hải quan (nơi dự kiến làm thủ tục hải quan): ……………………………………Thời gian dự kiến đăng ký tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu:                                                             Ngày… tháng… năm….  
Đề nghị xác định trước trị giá [3]: □ Phương pháp xác định trị giá tính thuế:……………………………………………..…… □ Mức giá: ………………………………………………………………………………………………………… Quan điểm của tổ chức, cá nhân về đề nghị xác định trước trị giá:…………………………………. Tổ chức cá nhân đề nghị xác định trước về  phương pháp xác định trị giá hoặc mức giá  thì đánh dấu vào một trong 2 ô tương ứng, ghi rõ nội dung phương pháp xác định trị giá hoặc mức giá đề nghị và quan điểm về đề nghị xác định trước tương ứng.
Tổ chức cá nhân đề nghị xác định trước đồng ý công bố thông tin về xác định trước trị giá:         □ Công bố toàn phần            □ Công bố một phần (tổ chức, cá nhân liệt kê một số tiêu chí đề nghị không công bố)
   

Tôi đề nghị cơ quan hải quan xác định trước trị giá hải quan cho hàng hóa nêu trên. Tôi xin cam đoan:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung khai báo tại đơn này vàcủa các tài liệu, chứng từ, thông tin do tôi cung cấp.

2. Đồng ý cung cấp những tài liệu, chứng từ cần thiết để cơ quan hải quan kiểm tra khi có yêu cầu.                                    

                                                                        TỔ CHỨC

                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

2. Đơn đề nghị hủy tờ khai:

  
TÊN DOANH NGHIỆPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
…….., ngày   …  tháng … năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI

Kính gửi: Chi cục Hải quan ………………..

Tên doanh nghiệp:……………………..; địa chỉ:……………………; mã số doanh nghiệp:……………………đã đăng ký tờ khai hải quan số …..ngày …..tháng…..năm tại Chi cục Hải quan………….

          Căn cứ Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính, Công ty đề nghị được hủy tờ khai, cụ thể như sau:

          – Số tờ khai:………….Loại hình:………… Ngày khai chính thức:…………..

          – Phân luồng: …………………………………………………….

          – Cửa khẩu xuất/nhập:…………………………………………   

          – Mặt hàng khai báo*:…………………………………………    

          – Trị giá khai báo:………………………………………………

          Lý do hủy tờ khai:……………………………………………………….

Doanh nghiệp ….. cam kết tờ khai hải quan nêu trên chưa được sử dụng để hoàn thuế, không thu thuế.

* Hồ sơ kèm theo, gồm:                       GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

——————–                                    (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   ——————–             

3. Báo cáo tình hình hoạt động của kho ngoại quan:

TÊN KHO NGOẠI QUAN                         

Báo cáo hoạt động kho ngoại quan                                                                                                                                                                                                                                                

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHO NGOẠI QUAN

Kỳ báo cáo: Quý…./20..

STTTên hàng  Đơn vị tính    Tồn đầu kỳNhập khoXuất khoTồn kho
Số lượngSố, ngày tờ khai xuất khẩu hoặc vận đơn hàng nhậpChi cục hải quan đăng ký tờ khai hoặc hãng tàu Ngày xuất khoSố lượngCửa khẩu xuấtSố lượngSố ngày tồn
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)=(4)+(5)-(9)(12)
1Mặt hàng 1m2100200123456, 1/1/201703TG30/6/201715015BB150184
2Mặt hàng 2Kg200300234567, 1/1/201703TG30/6/201710015BB400184
3           

Ghi chú :

  1. Cột số (5) bao gồm các trường hợp nhập từ nước ngoài, từ nội địa và từ kho khác chuyển sang.
  2. Cột số (9) bao gồm các trường hợp xuất ra nước ngoài, đưa vào nội địa và đưa sang kho khác.
  3. Cột số (12) phải tính cả thời gian đã lưu giữ ở kho khác (nếu có).

DOANH NGHIỆP KINH DOANH

DỊCH VỤ KHO NGOẠI QUAN

(Ký tên, đóng dấu

4. Báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn phí:

         TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN                                                                    

CƠ QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH VB                                                                                                                        

 ….., ngày…. tháng … năm…                                                                   

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ DANH MỤC HÀNG HÓA

MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU TẠO TSCĐ CỦA DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ QUÝ …/NĂM…

STTTên dự án được ưu đãi đầu tưGiấy chứng nhận đầu tư (Số, ngày, cơ quan cấp)Giấy chứng nhận đầu tư mở rộng (nếu có)(Số, ngày, cơ quan cấp)Thuộc đối tượng miễn thuếTổng số DMMT doanh nghiệp đăng ký đã được cơ quan HQ cấpDự án chưa nhập khẩu hết hàng hoá theo DMMT đã đăng kýDự án đã  kết thúc việc nhập khẩu hết hàng hoá theo DMMT đã đăng kýViệc thực hiện quyết toán theo quy địnhGhi chú
Theo địa bàn ưu đãi đầu tưTheo lĩnh vực ưu đãi đầu tư
1234567891011
 Dự án A         
 Dự án B         
          
 Tổng số:         
Nơi nhận: – Tổng cục Hải quan; – Lưu: ….  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú:

Tại cột 5, cột 6: Đề nghị ghi rõ miễn thuế theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư cụ thể theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Nghị dịnh số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ…

Ví dụ: Dự án sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản quy định tại điểm 2.1, Mục II, Phần B – Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP

5. Thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công


TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ……
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
…….., ngày   …  tháng … năm ….

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục của hợp đồng gia công

Kính gửi: Chi cục Hải quan………………thuộc Cục Hải quan………

 1. Tên bên nhận gia công:………………………………………………………..

Mã số:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………..

Nước:………………………………………………………………

2. Tên bên đặt gia công:…………………………………………………………..

Mã số:…….……………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………….

Nước:………………………………………………………………..

 3. Số đăng ký hợp đồng:………; Số hợp đồng:…………; ngày ký hợp đồng:……….; ngày hết hạn hợp đồng…….; ngày gia hạn hợp đồng:……….;

Số phụ lục của hợp đồng:…………; ngày ký phụ lục:……….;

4. Nguyên liệu, vật tư  do bên đặt gia công cung cấp: (ghi tên các nguyên liệu, vật tư  theo thỏa thuận của hợp đồng gia công)…………………………………………….;

5. Nguyên liệu, vật tư tự cung ứng theo thỏa thuận của hợp đồng gia công: …..;

6. Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công: (ghi tên, số lượng máy móc, thiết bị sẽ nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công)………………………………………………………………………………….;

7. Sản phẩm gia công: (ghi tên, tổng số lượng các sản phẩm gia công; đơn giá gia công)………………………………………………………………………………………;

8. Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa:……………………………;

          Công ty cam kết các thông tin trên đúng với các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã thông báo./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Thông báo kê khai hải quan

Thông báo kê khai hải quan

6. Thông báo hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố:

TÊN TỔ CHỨC
Số……/…….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do – Hạnh phúc  
……, ngày ……tháng….năm……

THÔNG BÁO

Về việc hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố

Kính gửi: Chi cục Hải quan………………thuộc Cục Hải quan………….

  1. Công ty thông báo gặp sự cố:

– Tên doanh nghiệp: …………………… Mã số thuế: ………………….

– Trụ sở chính tại: …………………………………………………………

– Số điện thoại: ………………………. Số fax: ………………………..

2. Nguyên nhân sự cố:………………………………………………………………..

3. Thời hạn khắc phục sự cố: ………………………………………………………

4. Phân loại sự cố:

 Đã đăng ký tờ khai thành công       Số tờ khai………….Phân luồng………

 Chưa đăng ký tờ khai

 5. Phương thức thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống khai hải quan gặp sự cố:

 Thông qua phòng khai của cơ quan hải quan            

 Thông qua đại lý hải quan             Tên đại lý hải quan: …………………..

          Công ty cam kết các thông tin thông báo trên đúng sự thật và chiu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện thủ tục hải quan theo đăng ký./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA TỔ CHỨC

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHÊ DUYỆT CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN

 Chấp nhận            

 Không chấp nhận                Lý do:…………………………………………………………

Xác nhận của Chi cục   

(ký tên, đóng dấu công chức) 

Công văn giải thích hải quan

7. Mẫu công văn giải thích…………….:

TÊN TỔ CHỨC …………
Số……/…….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do – Hạnh phúc  
……, ngày ……tháng….năm……

Kính gửi: ………………………………………………………

Về phần nội dung:

+ Cần nêu rõ nội dung yêu cầu cần giải thích về vấn đề gì;

+ Trả lời, giải thích các yêu cầu của người yêu cầu;

+ Nêu rõ nội dung, các yêu cầu cần thực hiện trong thời gian sắp tới.

– Phần kết thúc: Giải thích và phân tích thêm ý nghĩa của chính sách, quy chế đang áp dụng, mong muốn và nguyện vọng của cơ quan, đơn vị, tổ chức soạn công văn giải thích.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:      – ……………….      – ……………….      – Lưu VT,……ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)    

8. Công văn giải trình …………..:

Công văn giải trình hải quan

TÊN TỔ CHỨC (1)
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP
/MÃ SỐ THUẾ
Số……/…….        
V/v giải trình đối với …..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do – Hạnh phúc  
……, ngày ……tháng….năm……  

Kính gửi: (2) Chi cục Hải quan………………………………….

          Căn cứ quy định tại Khoản…… Điều…. Thông tư số…../TT-BTC ngày….tháng….năm….của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều…..Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

          Theo yêu cầu giải trình của Chi cục Hải quan….. tại văn bản số  (3) … ngày…., công ty chúng tôi giải trình các nội dung như sau:

          1. Nội dung 1:

          – Yêu cầu của Chi cục Hải quan: (4)….

          – Giải trình của doanh nghiệp: (5)……..

          – Tài liệu gửi kèm: (6)…….

2. Nội dung 2:

          – Yêu cầu của Chi cục Hải quan:….

          – Giải trình của doanh nghiệp:……..

          – Tài liệu gửi kèm:…….

          Công ty chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin và tài liệu giải trình trên đây./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

TỔ CHỨC

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Tổ chức liên quan đến việc giải trình;

(2) Đơn vị nhận giải trình;

(3) Nêu rõ văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình của cơ quan hải quan;

(4) Nêu rõ nội dung cơ quan hải quan yêu cầu giải trình;

(5) Nêu rõ lý do, căn cứ để giải trình;

(6) Liệt kê tài liệu đính kèm (nếu có)


[1]Khai rõ tên hàng, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công suất, kích cỡ, công dụng của hàng hoá,….

   Đơn vị tính: phải được định lượng rõ ràng theo đơn vị đo lường cơ bản (như m, kg, cái, chiếc,……), hoặc phải được quy đổi về đơn vị đo lường cơ bản.

[2] Tổ chức, cá nhân khai chi tiết tại mục 1 Bản mô tả giao dịch và xác định trị giá tính thuế kèm theo

[3] Tổ chức, cá nhân khai chi tiết tại mục 2, 3 Bản mô tả giao dịch và xác định trị giá tính thuế kèm theo

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

 

Định hướng ngành pháp chế
Những điểm mới khóa học pháp chế
Giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp
Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng