09:08 - 10/12/2019

Công văn về bảo quản hàng hóa

Công văn về bảo quản hàng hóa TÊN DOANH NGHIỆP                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       ...

Xem thêm

09:05 - 10/12/2019

Mẫu đơn kiến nghị

Mẫu đơn kiến nghị TÊN TỔ CHỨC Số: …………/………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………,...

Xem thêm

08:58 - 10/12/2019

Biên bản họp đại hội đồng

Biên bản họp đại hội đồng Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc...

Xem thêm

10:57 - 09/12/2019

Đề nghị không thu thuế

Đề nghị không thu thuế TÊN TỔ CHỨC Số: …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc V/v đề nghị không thu...

Xem thêm

10:53 - 09/12/2019

Công văn xác nhận nộp thuế

Công văn xác nhận nộp thuế   TÊN CÔNG TY/CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN Số:……/…….. V/v đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế  ...

Xem thêm

10:50 - 09/12/2019

Công văn đề nghị hoàn thuế

Công văn đề nghị hoàn thuế TÊN TỔ CHỨC Số: …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————...

Xem thêm

10:45 - 09/12/2019

Đơn đăng ký hợp đồng giao dịch

Đơn đăng ký hợp đồng giao dịch Hnlaw & Partners xin giới thiệu mẫu đơn đăng ký hợp đồng giao dịch 

Xem thêm

10:40 - 09/12/2019

Công văn đăng ký miễn thuế

Công văn đăng ký miễn thuế TÊN TỔ CHỨC ———– Số: …………/……….. V/v:Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu CỘNG HÒA...

Xem thêm

09:15 - 09/12/2019

Thông báo của doanh nghiệp

Thông báo của doanh nghiệp  Hnlaw & Partners xin giới thiệu mẫu thông báo của doanh nghiệp 

Xem thêm

09:00 - 09/12/2019

Khai trình việc sử dụng lao động

Khai trình việc sử dụng lao động Hnlaw & Partners xin giới thiệu mẫu khai trình việc sử dụng lao động 

Xem thêm

12:32 - 08/12/2019

Công văn đề nghị thanh toán

Công văn đề nghị thanh toán  Hnlaw & Partners xin giới thiệu mẫu công văn đề nghị thanh toán cho doanh nghiệp 

Xem thêm

09:41 - 05/12/2019

Xung đột pháp luật

Xung đột pháp luật Tình trạng chồng chéo, xung đột trong các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi...

Xem thêm