Công văn về bảo quản hàng hóa

09:08 - 10/12/2019

Công văn về bảo quản hàng hóa TÊN DOANH NGHIỆP                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        _________                                        

Công văn về bảo quản hàng hóa

TÊN DOANH NGHIỆP                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       _________                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                      ……., ngày ….. tháng .…. năm …….

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Đưa hàng hóa về bảo quản

___________________

                   Kính gửi: Chi cục Hải quan …………..……………………

1. Doanh nghiệp đề nghị mang hàng về bảo quản:

– Tên doanh nghiệp: ……………………… Mã số thuế: …………………

– Trụ sở chính tại: ………………………………………………………….

– Số điện thoại: ………………………. Số fax: …………………………..

2. Đề nghị cơ quan hải quan giải quyết cho doanh nghiệp được mang hàng  thuộc tờ khai số ……..về bảo quản tại:

– Địa điểm kho, bãi: ………………………………………………………..

– Thuộc phường (xã) ………………….; quận (huyện) ………….…………, tỉnh (TP)…………………………………..

3. Người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về bảo quản hàng hóa:

– Họ và tên: ………………………………., năm sinh: ………………….

– Số CMND: ……………………, ngày cấp: …………, tại …………….

– Số điện thoại liên hệ, cố định: ……………………, di động ………….

4. Nội dung cam đoan:

Kho (bãi) bảo quản hàng hóa có tổng diện tích là:  …………….. m2; có tường rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài để bảo quản an toàn hàng hóa; có giấy tờ hợp pháp sử dụng kho, bãi (hoặc hợp đồng thuê kho, bãi đến hết ngày ………………….); chịu trách nhiệm bảo quản đầy đủ hàng hóa và không tự ý sử dụng, tiêu thụ hàng hóa đến khi được cơ quan hải quan thông quan.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và cam đoan trên đây./.

                                                                                     GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

                                                                    (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_h%C3%A0ng_t%E1%BB%93n_kho

Giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp
Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng
Học pháp chế để bứt phá
Muốn làm pháp chế doanh nghiệp