Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

13:56 - 03/07/2019

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

…., ngày… tháng ….năm….

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Số: …/2019/HDCNVG

        – Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015

       – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014

        – Căn cứ vào Điều lệ CÔNG TY …..

– Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số ….

        – Dựa trên tinh thần tự nguyện và nhu cầu, năng lực của hai bên.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):     

Giới tính:                                                                  Dân tộc: 

Quốc tịch:                                                                Sinh ngày:

Hộ chiếu số:

Hộ khẩu thường trú: …..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):   

Giới tính:                                                                  Dân tộc: 

Quốc tịch:                                                                 Sinh ngày:

Hộ chiếu số:

Hộ khẩu thường trú: …….

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với những điều khoản cụ thể sau đây:

Điều 1. Đối tượng chuyển nhượng của hợp đồng

Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B phần vốn góp ….USD tương đương …. VND chiếm ….% tổng vốn điều lệ của Công ty ….. theo hợp đồng chuyển nhượng số…../2019/HDCNVG ngày….

Phần vốn góp mà Bên A chuyển nhượng không thuộc Khoản 6 Điều 54 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Phần vốn góp chuyển nhượng không bị bất kỳ một ràng buộc nào từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không bị cầm cố, thế chấp, hoặc không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Điều lệ của Công ty ……

Điều 2:  Giá chuyển nhượng:

Giá của việc chuyển nhượng phần Vốn góp được ấn định là …..USD tương đương …… VND chiếm ….%  tổng vốn điều lệ của Công ty ……

Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế phí phải nộp theo quy định của pháp luật..

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán:

Tổng số tiền chuyển nhượng được nêu tại Điều 2 sẽ được Bên nhận Chuyển nhượng thanh toán cho Bên Chuyển nhượng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy thuộc vào điều kiện của các bên.

– Việc thanh toán được tiến hành ngay sau khi các Bên ký kết hợp hợp đồng này.

Điều 4: Tuyên bố và đảm bảo của Bên Chuyển nhượng:

Bên chuyển nhượng tuyên bố và bảo đảm vào ngày ký Hợp đồng rằng:

– Bên chuyển nhượng hiện là thành viên của Công ty ….. được tổ chức và tồn tại hợp thức và đang hoạt động tốt theo pháp luật Việt Nam và Bên Chuyển nhượng đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để Chuyển nhượng phần Vốn góp;

– Phần Vốn góp đã được đăng ký hợp thức và đã thanh toán đầy đủ cho Công ty ….

– Bên chuyển nhượng cam kết bàn giao quyền quản lý phần Vốn góp Công ty ….và cùng Bên nhận chuyển nhượng thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để bên nhận chuyển nhượng có tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Việc Bên Chuyển nhượng ký kết Hợp đồng và hoàn thành giao dịch này là hợp thức và đã có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên;

– Bên chuyển nhượng có trách nhiệm nộp mọi loại thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp của mình theo quy định của pháp luật.

 Điều 5: Tuyên bố và bảo đảm của Bên nhận Chuyển nhượng:

Bên nhận Chuyển nhượng tuyên bố và bảo đảm rằng: 

– Thanh toán đầy đủ và đúng hạn định theo các cam kết tại hợp đồng này;

– Bên nhận Chuyển nhượng sẽ thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ với tư cách là thành viên Công ty …. sau khi hoàn thành các cam kết theo Hợp đồng này. 

– Bên nhận Chuyển nhượng không chịu trách nhiệm gì đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của Công ty …. phát sinh trước ngày Bên nhận chuyển nhượng có tên trong đăng ký kinh doanh.

– Bên nhận Chuyển nhượng tuyên bố và đảm bảo rằng: Việc Bên nhận Chuyển nhượng ký kết Hợp đồng và hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này là hợp thức mà không cần có thêm sự cho phép nào của cơ quan có thẩm quyền có liên quan.     .

Điều 6. Điều khoản chung

Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký, mọi điều khoản sửa đổi, bổ sung cho những điều kiện này sẽ chỉ có giá trị khi thực hiện bằng văn bản và nghĩa vụ được Hai Bên xác nhận. Trong trường hợp có phát sinh, tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hoà giải thì các bên thống nhất giải quyết vụ việc tại Toà án nhân dân.

Hợp đồng này bao gồm 03 trang, 06 điều bằng Tiếng Việt và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội giữ 01 bản.

BÊN  BÁN            BÊN MUA          
  

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Công ty ….. xác nhận việc chuyển nhượng vốn góp giữa …. và …. đã hoàn thành.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng
Tư vấn về hợp đồng
Soạn thảo hợp đồng hợp tác
Khi hợp tác kinh doanh
Giao dịch hợp đồng