Tăng vốn chuyển vốn đầu tư

11:41 - 29/12/2020

Tăng vốn chuyển vốn đầu tư

Câu hỏi: Công ty A muốn nhận tiền tăng vốn 20 triệu USD từ chính công ty mẹ tại Hàn Quốc. Số tiền 20 triệu USD này sẽ được chuyển vào tài khoản vốn USD của họ mở tại Ngân hàng B (trước khi nhận vốn vào tài khoản công ty

Tăng vốn chuyển vốn đầu tư

Câu hỏi:

Công ty A muốn nhận tiền tăng vốn 20 triệu USD từ chính công ty mẹ tại Hàn Quốc. Số tiền 20 triệu USD này sẽ được chuyển vào tài khoản vốn USD của họ mở tại Ngân hàng B (trước khi nhận vốn vào tài khoản công ty A sẽ cung cấp thông báo chấp thuận tăng vốn từ công ty mẹ).

Tuy nhiên sau khi nhận 20 triệu USD vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Ngân hàng . Công ty A sẽ chuyển toàn bộ số tiền đó sang tài khoản thanh toán USD và chuyển tiếp sang ngân hàng khác để thực hiện chuyển đổi từ USD sang VND. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất , Công ty A muốn chuyển lại số tiền VND tương đương vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp VNĐ tại Ngân hàng B để xác nhận tăng vốn. (khách hàng sẽ cung cấp hợp đồng hoán đổi ngoại tệ với Ngân hàng khác với số tiền tương đương 20 triệu USD mà đã chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng B để chứng minh mục đích của khoản tiền)

Tăng vốn chuyển vốn đầu tư

Nhờ công ty luật Hnlaw & Partners tư vấn giúp:

Trường hợp như trên khách hàng có được thực hiện chuyển tiền vào tài khoản vốn theo phương thức như trên hay không?

Đối với hồ sơ khi ghi nhận tài khoản vốn đầu tư trực tiếp USD/VND ngân hàng cần những hồ sơ gì?

Trả lời:

I. Về việc thực hiện chuyển tiền vào tài khoản vốn theo phương thức này có Ok không?

 • Theo điểm a, khoản 2, điều 6, thông tư 06/2019/TT- NHNN thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, thì giao dịch chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại Việt Nam gồm chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép của chính doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 • Cũng theo điểm a, khoản 1, điều 6 thông tư 06/2019/TT- NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thì các giáo dịch thu được thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam gồm  thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP;
 • Theo quy định tại điều 3, thông tư 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép thì tài khoản ngoại tệ được thu ngoại tệ chuyển khoản hoặc nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản đối với các trường hợp được thu ngoại tệ trong nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo điều 8 tại thông tư 16/2014/TT-NHNN thì

 • Người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân được điều chuyển ngoại tệ chuyển khoản giữa các tài khoản ngoại tệ của chính tổ chức, cá nhân đó mở tại ngân hàng được phép khác nhau hoặc mở trong cùng hệ thống của một ngân hàng được phép, trừ trường hợp người cư trú là tổ chức không được điều chuyển ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mua bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.
 • Người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài được điều chuyển đồng Việt Nam chuyển khoản giữa các tài khoản đồng Việt Nam của chính tổ chức, cá nhân đó mở tại ngân hàng được phép khác nhau hoặc mở trong cùng hệ thống của một ngân hàng được phép.

Theo quy định tại điều 15 thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn về sử dụng tài khoản thanh toán thì chủ tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được sử dụng tài khoản thanh toán để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản như: cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ gia tăng khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Hơn nữa theo quy định tại điều 22 pháp lệnh ngoại hối thì “Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các giao dịch với tổ chức tín dụng, các trường hợp thanh toán thông qua trung gian gồm thu hộ, uỷ thác, đại lý và các trường hợp cần thiết khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép=>giao dịch này thực hiện với các tổ chức tín dụng là được phép.

Như vậy trường hợp công ty A thực hiện chuyển 20 triệu USD sang tài khoản thanh toán USD tại ngân hàng B rồi chuyển sang ngân hàng khác bằng USD rồi chuyển sang VND, chuyển số tiền VND này sang tài khoản vốn đầu tư VND của ngân hàng B là được phép tuy nhiên phải có cơ sở về việc chuyển tiền này là hợp pháp theo quy định của luật đầu tư về tăng vốn.

II. Đối với hồ sơ khi ghi nhận tài khoản vốn đầu tư trực tiếp USD/VND ngân hàng cần những hồ sơ gì?

Theo khoản 1, điều 11, thông tư 06/2019/TT-NHNN thì tổ chức tín dụng được phép:

 • Phải hướng dẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài xuất trình các tài liệu, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.
 • Yêu cầu doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài cung cấp các tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Theo điều 8, thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thì nhà đầu tư cần xuất trình các tài liệu, chứng từ hợp lệ chứng minh số tiền đã chuyển vào Việt Nam và các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về kế toán và các quy định pháp luật có liên quan gồm:

 • Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (tăng vốn) do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
 • Biên bản họp về việc tăng vốn của nhà đầu tư
 • Quyết định về việc tăng vốn của nhà đầu tư
 • Thông báo tăng vốn của nhà đầu tư

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu/

http://www.hapi.gov.vn/

 

Vốn và hình thức đầu tư ra nước ngoài
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nguyên tắc đầu tư
Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài
Chuyển nhượng dự án đầu tư