Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

09:19 - 07/03/2024

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Lợi nhuận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật.

  • Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng tiền theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối
  • Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng hiện vật và thực hiện quy đổi giá trị hiện vật theo quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hóa và quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của luật doanh nghiệp thì điều kiện để chia lợi nhuận đối với hình thức đầu tư vào tổ chức kinh tế là công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận.

Chi tiết liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Dự án bất động sản
Đầu tư sân gôn
Định giá doanh nghiệp
Lựa chọn nhà đầu tư
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp