Giải pháp phát triển hoạt động M&A

13:31 - 06/06/2019

Giải pháp phát triển hoạt động M&A

Giải pháp phát triển hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Một trong các giải pháp cần ưu tiên cho hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Viêt Nam là cần hoàn thiện hệ thống pháp lý cho hoạt động này. Việc ban hành một văn bản hướng dẫn thống nhất cho hoạt động mua bán và sáp nhập tại thị trường Việt Nam … 

Giải pháp phát triển hoạt động M&A

Một trong các giải pháp cần ưu tiên cho hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Viêt Nam là cần hoàn thiện

hệ thống pháp lý cho hoạt động này.

Việc ban hành một văn bản hướng dẫn thống nhất cho hoạt động mua bán và sáp nhập tại thị trường Việt Nam thay vì đề cập rải rác tại một số bộ luật như luật doanh nghiệp 2014, luật dân sự 2015. Đó có thể là một nghị định kết nối các văn bản pháp lý về vấn đề mua bán và sáp nhập.

Một trong những nội dung quan trọng cần có trong nghi định này là việc phân công cơ quan quản lý hoạt động mua bán và sáp nhập kèm với việc quy định trách nhiệm, quyền hạn, các hình thức thực hiện hoạt động mua bán và sáp nhập; thủ tục và trình tự thực hiện, quy định về công bố thông tin liên quan đến mua bán và sáp nhập, các hình thức mua bán và sáp nhập bị cấm

Xây dựng thị trường mua bán và sáp nhập chuyên nghiệp

Cơ quan quản lý cần quy định rõ việc:

  • Công bố thông tin của các đối tượng là doanh nghiệp
  • Các loại thông tin và hình thức công bố mà doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện
  • Xây dựng một sàn điện tử về công bố thông tin mua bán và sáp nhập như là một kênh thông tin chính thức cho các doanh nghiệp hoạt động mua bán và sáp nhập tại thị trường Việt Nam.
  • Tư vấn tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà quản lý thị trường trên cơ sở hợp tác cùng các doanh nghiệp.

Hiện tại công ty luật Hnlaw & Partners cũng tham gia vào thị trường này với tư cách tư vấn giải pháp, tư vấn về thủ tục mua bán và sáp nhập cho các bên có yêu cầu. Một doanh nghiệp hoạt động chưa tốt nhưng có hồ sơ doanh nghiệp sạch về các nghĩa vụ thuế, lao động bảo hiểm có thể lên sàn và được giá tại thị trường mua bán và doanh nghiệp Việt Nam. Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Phone: 0912918296

https://baodautu.vn/nen-tang-cong-nghe-ma---giai-phap-dot-pha-cho-hoat-dong-mua-ban-sap-nhap-doanh-nghiep-d146238.html

https://hnlaw.vn/mua-ban-va-sap-nhap

 

 

Tổ chức lại doanh nghiệp
Quy trình mua bán doanh nghiệp
Kế hoạch mua bán doanh nghiệp
Khái niệm mua bán và sáp nhập
Mua, bán doanh nghiệp tư nhân