Điều kiện nhà đầu tư

17:33 - 11/11/2019

Điều kiện nhà đầu tư

Hiện nay Việt Nam đang là thị trường mà rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đầu tư. Nhưng có phải tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh các nhà đầu tư nước ngoài đều có thể đầu tư kinh doanh hay không? 

Điều kiện nhà đầu tư

Hiện nay Việt Nam đang là thị trường mà rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đầu tư. Nhưng có phải tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh các nhà đầu tư nước ngoài đều có thể đầu tư kinh doanh hay không? Và có phải tất cả các nhà đầu tư nước ngoài đều phải áp dụng điều kiện đầu tư hay không. Theo pháp luật Việt Nam thì một số ngành nghề, lĩnh vực có điều kiện riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Và các điều ước quốc tế như: WTO, AFAS, FTAs, ……… có Việt Nam tham gia cũng quy định về các điều kiện này.

Trước hết khoản 6 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP định nghĩa điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là: điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
  • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế;
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;
  • Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác;
  • Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Như vậy, Chỉ có các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành nghề đầu tư có điều kiện quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư và các  nhà đầu tư đó có hoạt động đầu tư là một trong các hoạt động vừa nêu trên mới phải đáp ứng các điều kiện về đầu tư.

Theo Điều 10. Nghị định 118/2015/NĐ-CP Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm:

  • Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
  • Điều kiện về hình thức đầu tư;
  • Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;
  • Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
  • Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư

Vậy trước khi thực hiện các hoạt động đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài cần kiểm tra, tra cứu các quy định của các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cũng như các hoạt động đầu tư có điều kiện tại Việt Nam.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu

 

Vốn và hình thức đầu tư ra nước ngoài
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nguyên tắc đầu tư
Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài
Chuyển nhượng dự án đầu tư