Các nguyên tắc đầu tư

10:23 - 06/10/2019

Các nguyên tắc đầu tư được ghi nhận và thể hiện rõ trong luật đầu tư năm 2014.

Theo đó, hoạt động đầu tư kinh doanh phải tuân thủ luật pháp và các điều ước quốc tê có liên quan Hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy …

Các nguyên tắc đầu tư được ghi nhận và thể hiện rõ trong luật đầu tư năm 2014.

Theo đó,

1.Hoạt động đầu tư kinh doanh phải tuân thủ luật pháp và các điều ước quốc tê có liên quan

  • Hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định của Luật này và luật khác có liên quan.
  • Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật dầu khí.
  • Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.
  • Đối với hợp đồng trong đó có ít nhất một bên tham gia là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng việc áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán đầu tư quốc tế nếu thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

2.Hoạt động đầu tư kinh doanh phải tuân thủ các chính sách về đầu tư:

  • Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm.
  • Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật.

3.Không được đầu tư kinh doanh vào những ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

4.Khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh vào những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện về đầu tư kinh doanh

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu

Đầu tư sân gôn
Định giá doanh nghiệp
Lựa chọn nhà đầu tư
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Thủ tục đầu tư nước ngoài