Tranh chấp trong đầu tư kinh doanh

09:26 - 25/10/2023

Tranh chấp trong đầu tư kinh doanh

Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam

Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế 

Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam

Tranh chấp trong đầu tư kinh doanh

Tại khoản 1 Điều 14 Luật đầu tư 2020 quy định về các biện pháp giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam như sau:

Điều 14. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

1. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

Như vậy, theo quy định nói trên thì tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam có thể được giải quyết thông qua các biện pháp sau:

  • Biện pháp thương lượng: Là biện pháp giải quyết tranh chấp trong đầu tư kinh doanh mà không cần đến vai trò của bên thứ ba. Khi có tranh chấp, các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để tự giải quyết.
  • Biện pháp hòa giải: Là biện pháp giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp đã phát sinh.
  • Biện pháp giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài: Là biện pháp giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật trọng tại thương mại 2010 
  • Biện pháp giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án: Là biện pháp giải quyết tranh chấp tại cơ quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước, được tiến hành theo trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ và bản án hay quyết định của tòa án về vụ tranh chấp nếu không có sự tự nguyện tuân thủ sẽ được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước

Chi tiết liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Zalo: 0961.078.255

Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động