Tờ khai bảo hiểm xã hội

11:34 - 08/12/2019

Tờ khai bảo hiểm xã hội 

Hnlaw & Partners xin giới thiệu mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội 

Tờ khai bảo hiểm xã hội

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đi thông tin)

I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……………/ …………../ ……………[03]. Giới tính: ……………………………..

[04]. Quốc tịch ……………………………………..[05]. Dân tộc ………………………………………………………

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): ……………………………………………..

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): …………………………. [06.3]. Tỉnh (Tp): ……………………

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: …………………………………………..

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ………………………………. [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):………………………………………………………………….[07.4].Tỉnh (Tp): …………………………………..

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước:………………….[09]. Số điện thoại liên hệ: ……………………

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): …………………………………………….

[11]. Mức tiền đóng: …………………………….. [12]. Phương thức đóng: ……………………………………..

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):  ……………………………………………………………………………………………………………………..

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……………/…………../ ……………[03]. Mã số BHXH: ……………………….

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ………………………………………………………………………………………..

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): …………………………………………………………………………………………..

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
………, ngày ……. tháng ……. năm …….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Để được hỗ trợ, tư vấn soạn thảo mẫu văn bản doanh nghiệp, xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che/

 

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao