Thương lượng

10:08 - 01/12/2023

Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng.

Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải.

Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng

Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định.

Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng là biện pháp giải quyết tranh chấp có sự nhìn nhận vấn đề và bàn bạc về biện pháp giải quyết của hai bên. Biện pháp này thường được áp dụng đối với các tranh chấp không có sự liên quan của bên thứ ba, những tranh chấp nhỏ, lẻ mà quyền và lợi ích của hai bên có thể được hai bên xem xét để tìm ra giải pháp phù hợp.

Qua cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, việc giải quyết tranh chấp bằng thương lượng sẽ có những bước tiến triển nhất đinh.

Nếu việc thương lượng thành công sẽ cho phép hai bên đạt đến một sự thỏa thuận.

Để được tư vấn liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao