Thủ tục miễn thuế giảm thuế

10:58 - 17/11/2019

Thủ tục miễn thuế giảm thuế: Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, tình trạng giá lương thực, thực phẩm, nhiên liệu liên tục biến động, tình hình chính trị bất ổn và căng thẳng thương mại gia tăng… vấn đề tài chính là vấn đề gây khó khăn trong nhiều doanh …

Thủ tục miễn thuế giảm thuế: Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, tình trạng giá lương thực, thực phẩm, nhiên liệu liên tục biến động, tình hình chính trị bất ổn và căng thẳng thương mại gia tăng… vấn đề tài chính là vấn đề gây khó khăn trong nhiều doanh nghiệp. Để giảm bớt gánh nặng tài chính có nhiều phương thức trong đó có thủ tục miễn thuế đối với các doanh nghiệp thuôc trường hợp miễn thuế, giảm thuế.

1. Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế:

Theo Điều 80. Luạt quản lý thuế 2019 Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định như sau:

 • Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, giảm bao gồm:
 • Tờ khai thuế;
 • Tài liệu liên quan đến việc xác định số tiền thuế được miễn, giảm.
 • Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế bao gồm:
 • Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế đề nghị miễn, giảm;
 • Tài liệu liên quan đến việc xác định số tiền thuế đề nghị miễn, giảm.

2. Thủ tục miễn thuế:

Theo Điều 81, Điều 82 Luật quản lý thuế 2019 Quy trình thực hiện thủ tục miễn thuế như sau:

Bước 1: Người nộp thuế nộp hồ sơ thuế như sau:

 • Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, giảm thì việc nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được thực hiện đồng thời với việc khai, nộp và tiếp nhận hồ sơ khai thuế.
 • Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế thì việc nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định như sau:
 • Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được nộp tại cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Chính phủ;
 • Đối với các loại thuế khác thì hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Người nộp thuế nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thông qua hình thức sau đây:
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế;
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu chính;
 • Gửi hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Bước 2: Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định số tiền thuế được miễn, giảm

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.
 • Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không được miễn thuế, giảm thuế.

Công ty luật Hnlaw  & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

 

Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động