Thay đổi thông tin người quản lý

10:14 - 22/12/2020

Thay đổi thông tin người quản lý 

Thay đổi thông tin người quản lý

Theo quy định tại điều 12 luật doanh nghiệp năm 2014 trong trường hợp thay đổi thông tin người quản lý doanh  nghiệp như thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người quản lý doanh nghiệp doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày. Người quản lý doanh nghiệp ở đây là những người sau đây:

  • Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
  • Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Theo điều 54, nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm có: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy tờ chứng minh về sự thay đổi, hồ sơ thông báo do Hnlaw & Partners soạn thảo.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

http://www.hapi.gov.vn/

Chuyển nhượng dự án bất động sản
Quy định phòng chống rửa tiền
Xúc tiến thương mại
Định giá doanh nghiệp
Mã số doanh nghiệp