Lưu ý về giao dịch bảo đảm

07:33 - 15/06/2023

Lưu ý về giao dịch bảo đảm

Giao dịch bảo đảm là giao dịch dân sự nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. 

Lưu ý về giao dịch bảo đảm

1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

3. Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.

Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.

Trong giao dịch bảo đảm các bên cần lưu ý quyền và nghĩa vụ đối ứng với tài sản được bảo đảm.

Trong trường hợp tài sản bảo đảm cần phong tỏa để đảm bảo việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên, các bên cần tuân thủ quy trình bảo đảm tài sản theo pháp luật chuyên ngành.

Trong giao dịch bảo đảm một nguyên tắc cứng để áp đặt cho bên được bảo đảm là việc bên này thực hiện cam kết của mình trong giao dịch dân sự. Theo đó nếu bên được bảo đảm không thể thực hiện được cam kết của mình, bên bảo đảm sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thay cho bên được bảo đảm đối với bên nhận bảo đảm.

Trường hợp tài sản bảo đảm không đủ để thực hiện nghĩa vụ, các bên có thể thương lượng để thực hiện việc điều chỉnh, thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm.

Trường hợp bên được bảo đảm dùng tài sản khác để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thay cho tài sản bảo đảm ban đầu, các bên có thể thỏa thuận phương thức nhận bảo đảm và quy trình nhận bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Để được tư vấn chi tiết liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Zalo: 0961.078.255

Chuyển nhượng dự án bất động sản
Quy định phòng chống rửa tiền
Xúc tiến thương mại
Định giá doanh nghiệp
Mã số doanh nghiệp