Lưu thông và kinh doanh mỹ phẩm

08:17 - 13/12/2019

Lưu thông và kinh doanh mỹ phẩm

Về việc đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường  

Căn cứ pháp lý: Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm 

Lưu thông và kinh doanh mỹ phẩm

I. Về việc đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường

 Căn cứ pháp lý: Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm

1. Công bố sản phẩm mỹ phẩm

Doanh ngiệp chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thủ tục công bố sản phẩm quy định tại Chương II Thông tư này.

2. Hồ sơ thông tin sản phẩm

Mỗi sản phẩm mỹ phẩm khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF – Product Information File) theo hướng dẫn của ASEAN lưu giữ tại địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về an toàn sản phẩm mỹ phẩm, ghi nhãn sản phẩm và quảng cáo mỹ phẩm (nếu có) theo Thông tư này.

II. Về xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm
  • Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngà 12/11/2018 sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

1. Xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) (sau khi sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm).

2. Nhập khẩu: Doanh nghiệp phải thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con

https://moh.gov.vn/

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao