Lưu ký chứng khoán

08:25 - 04/03/2024

Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chúng khoán Việt Nam (VSDC) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Lưu ký chứng khoán

Luật chứng khoán quy định: chứng khoán của công ty đại chúng phải được lưu ký tập trung tại VSDC trước khi thực hiện giao dịch.

Chứng khoán được lưu ký tại thành viên lưu ký. Số dư trên tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng mở tại thành viên lưu ký phải trùng với số dư các tài khoản lưu ký của thành viên lưu ký mở tại VSDC.

Để được tư vấn về việc lưu ký chứng khoán liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao