kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

12:04 - 11/09/2023

Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Hoạt động thẩm định giá áp dụng đối với các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật giá, tuân thủ quy định về thẩm định giá của Luật giá 2012

Hoạt động thẩm định giá phải tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; chịu trách nhiệm về hoạt động thẩm định giá theo quy định; bảo mật thông tin khách hàng.

Thẩm định giá cần được thực hiện theo quy trình như sau

Bước 1: Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá

Bước 2: Lập kế hoạch thẩm định giá

Bước 3: Khảo sát thực tế, thu thập thông tin

Bước 4: Phân tích thông tin

Bước 5: Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá

Bước 6: Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan

Chi tiết xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Chuyển nhượng dự án bất động sản
Quy định phòng chống rửa tiền
Xúc tiến thương mại
Định giá doanh nghiệp
Mã số doanh nghiệp