Hợp đồng dịch vụ

16:08 - 05/03/2024

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ cần được trình bày theo hình thức phù hợp với giao dịch của bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ.

Có một số loại hợp đồng dịch vụ đòi hỏi những cách thể hiện đặc thù nhất là dưới dạng thức giao dịch điện tử. Đối với loại hợp đồng đặc thù này, việc cập nhật các phiên bản mới nhất đều gắn với các thông điệp dữ liệu được chuyển đổi, lưu trữ và sửa đổi bổ sung theo quy định của luật giao dịch điện tử.

Các loại hợp đồng này cần được lưu trữ tại các bên tham gia giao dịch đồng thời lưu trữ tại một bên cung cấp nền tảng lưu trữ để đảm bảo khả năng tham chiếu, đối chiếu theo yêu cầu.

Đối với các tổ chức tài chính, hợp đồng dịch vụ cần có những điều khoản về đảm bảo việc xử lý dữ liệu, khai thác dữ liệu với sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

Chi tiết liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

 

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao