Giấy chứng nhận phần vốn góp

14:32 - 20/02/2020

Giấy chứng nhận phần vốn góp

Giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty TNHH được lập ra để chứng nhận việc góp vốn của cá nhân/tổ chức góp vốn vào công ty. 

Giấy chứng nhận phần vốn góp

Giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty TNHH được lập ra để chứng nhận việc góp vốn của cá nhân/tổ chức góp vốn vào công ty. Vì vậy, tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, Công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp. HNLaw & Partners hướng dẫn Quý khách hàng quy định của pháp luật và mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp công ty TNHH:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

Theo đó, giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  • Vốn điều lệ của công ty;
  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
  • Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;
  • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Lưu ý:  Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp

CÔNG TY TNHH ……………  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————- Hà Nội, ngày …… tháng …….. năm …….

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

Số ………..

(Cấp lần 1)

  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014;
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của……….;
  • Căn cứ điều lệ Công ty;
  • Căn cứ việc góp vốn của các thành viên.

CÔNG TY TNHH ……………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………….

Vốn điều lệ: ……………………………………………………………………….

CHỨNG NHẬN:

Họ tên: ……………………………………… Giới tính: ……………………………….

Sinh ngày: ………………………………… Quốc tịch: …………………………                 

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ……………cấp ngày………………tại…………………….

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

Phần vốn góp: ……………………………………………………………………….

chiếm ……….% vốn điều lệ công ty.

Thời điểm góp vốn: …./…../…….

Tài sản góp vốn: ………………………….

Kể từ ngày ……. tháng …… năm …………., ………… là thành viên của Công ty TNHH ……………, được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty được quy định trong điều lệ.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trên đây là những nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận phần vốn góp công ty TNHH”. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020
Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực bất động sản