Giám đốc có được ký hợp đồng lao động với chính mình

08:47 - 28/02/2022

Giám đốc có được ký hợp đồng lao động với chính mình

Câu hỏi:

Xin hỏi Hnlaw & Partners: Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật và giám đốc của công ty. Tôi có thẩm quyền ký hợp đồng lao động với người lao động của công ty. Vậy, ai sẽ là người có thẩm quyền ký hợp đồng lao động với tôi ạ? Xin cảm ơn!

Giám đốc có được ký hợp đồng lao động với chính mình

Trả lời:

Khoản 3, Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo căn cứ trên thì cá nhân, pháp nhân không được nhân danh người được đại diện để xác lập thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó.

Do đó, bạn không thể đại diện cho công ty ký hợp đồng với chính mình được.

Theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 về quyền của hội đồng quản trị công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị có quyền ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

Theo quy định tại Điều 134, Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015 về đại diện và căn cứ xác lập quyền đại diện thì đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (sau đây gọi là đại diện theo ủy quyền).

Do đó bạn có thể căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, điều lệ Công ty về thẩm quyền ký hợp đồng lao động những người có chức năng quản lý trong Hội đồng quản trị, trong công ty hoặc làm ủy quyền để ký hợp đồng lao động.

  • Thứ nhất, bạn có thể ủy quyền cho phó giám đốc hoặc 1 cá nhân khác đại diện cho công ty ký hợp đồng lao động với bạn.
  • Thứ hai, bạn có thể ủy quyền cho một người khác để đại diện cho bạn với tư cách là người lao động ký hợp đồng với công ty.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

 

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao