Đại diện cho thương nhân

08:27 - 05/03/2024

Đại diện cho thương nhân

Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận ủy nhiệm của thương nhân khác để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện.

Đại diện cho thương nhân

Việc đại diện cho thương nhân được thực hiện bằng hợp đồng đại diện.

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên đại diện được thực hiẹn một phần hoặc toàn bộ hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại diện.

Thời hạn đại diện do các bên thỏa thuận.

Để được tư vấn soạn thảo hợp đồng đại diện cho thương nhân liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao