Chuyển nhượng vốn

22:37 - 22/06/2023

Chuyển nhượng vốn
Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH được hiểu là thành viên hoặc chủ sở hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình cho thành viên hay cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên của công ty thông qua một trong các hình thức sau: mua bán, tặng cho, thừa kế
, thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Chuyển nhượng vốn
 
Căn cứ theo quy định tại điều 52 và điều 53 Luật doanh nghiệp 2020 thì thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo các trường hợp sau đây:
 
1. Chào bán phần vốn góp
Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;
Chuyển nhượng cho người không phải là thành viên công ty (với cùng điều kiện chào bán như đối với các thành viên còn lại của công ty) nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.
 
Phần vốn góp của thành viên thể được chuyển nhượng theo quy định Điều 52 Luât doanh nghiệp2020 trong các trường hợp sau đây:
- Người thừa kế của thành viên góp vốn không muốn trở thành thành viên;
- Người được tặng cho phần vốn góp từ thành viên góp vốn không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên mới;
- Thành viên công ty là tổ chức giải thể hoặc bị phá sản.
 
2. Thừa kế
Trường hợp thành viên công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên công ty.
Trường hợp phần vốn góp của thành viên công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.
 
3. Tặng cho
Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây:
 
- Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty;
- Người được tặng cho nhưng không thuộc đối tượng thừa kế thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.
 
4. Thực hiện nghĩa vụ
Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:
- Trở thành thành viên công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
- Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 52 của Luật này.
Chi tiết các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật doanh nghiệp xin liên hệ công ty Luật HNLaw & Partners để được tư vấn hoặc tham gia vào khoá đào tạo pháp chế doanh nghiệp của chúng tôi.
Công ty luật HNLAW & PARTNERS
Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.
Hotline: 0961.078.255
 
Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao