Chuyển nhượng vốn góp

17:42 - 14/11/2019

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn

Để trở thành thành viên của công trách nhiệm hữu hạn thì cá nhân cần sở hữu một phần vốn điều lệ của công ty.

Chuyển nhượng vốn góp tròng công ty trách nhiệm hữu hạn

Để trở thành thành viên của công trách nhiệm hữu hạn thì cá nhân cần sở hữu một phần vốn điều lệ của công ty. Khi trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thì cá nhân có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật cũng như điều lệ của công ty. Việc sở hữu phần vốn góp trong công ty được thực hiện qua nhiều phương thức, một trong số đó là việc chuyển nhượng phần vốn góp. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014.

1. Một số điểm cần lưu ý về chuyển nhượng phần vốn góp

  • Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:
  • Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
  • Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.
  • Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan.

Lưu ý: Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

2. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp:

HNLaw & Partners xin cung cấp cho Quý khách hàng mẫu Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp mới nhất 2019 để Quý khách hàng tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do – Hạnh Phúc

———-

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Số: ………..

Hôm nay, ngày….. tháng…..năm 2019, ……………………………………………. Chúng tôi gồm có:

Bên chuyển nhượng:     Họ và tên:  …………………………………….Sinh ngày: ………………….
Quốc tịch:………………..Giới tính:………..Dân tộc: …………………
CMND số: …………………  Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: ……………………
Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………
    

Sau đây gọi là: “Bên A

Bên nhận chuyển nhượng:       Họ và tên:  …………………………………….Sinh ngày: ………………….
Quốc tịch:………………..Giới tính:………..Dân tộc: …………………
CMND số: …………………  Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: ……………………
Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………
    

Sau đây gọi là: “Bên B

Hai bên đã thống nhất những nội dung cụ thể sau:

Điều 1: Bên A chuyển nhượng một phần góp của mình trong công ty là …………… (Bằng chữ: ……………….), tương ứng ………….. % tổng vốn điều lệ công ty cho Bên B.

Giá chuyển nhượng là:  …………… (Bằng chữ: ……………….)

Điều 2: Thời gian và phương thức thanh toán:

Việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện ngay khi ký hợp đồng này;

Thanh toán một lần ngay khi ký hợp đồng này theo phương thức tiền mặt;

Điều 3: Quyền của các bên:

3.1 Quyền của bên A:

– Được nhận tiền thanh toán từ bên B;

– Có quyền yêu cầu bên B trả tiền hoặc chấm dứt việc chuyển nhượng nếu bên B chậm thanh toán hoặc không thanh toán;

– Chấm dứt tư cách thành viên công ty kể từ khi hoàn tất việc chuyển nhượng.

3.2 Quyền của bên B:

– Được quyền định đoạt phần vốn nhận chuyển nhượng và hưởng các lợi ích phát sinh từ phần vốn nhận chuyển nhượng kể từ khi hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Yêu cầu bên A hợp tác để hoàn tất hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng.

Điều 4: Nghĩa vụ của các bên:

4.1 Nghĩa vụ của bên A

– Không được chuyển nhượng cho người khác khi đang thực hiện chuyển nhượng với bên B;

– Không được hưởng các quyền và lợi ích phát sinh từ phần vốn góp kể từ thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Hợp tác với bên B và công ty trong quá trình công ty làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

4.2 Nghĩa vụ của bên B

– Thanh toán đầy đủ và đúng hạn định tại điều 2 hợp đồng này;

– Có các nghĩa vụ phát sinh từ phần vốn nhận chuyển nhượng từ khi hoàn tất việc chuyển nhượng.

Điều 5: Điều khoản chung

Hai bên cùng hợp tác để hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp. Không gây khó khăn về thủ tục, nếu bên nào lợi dụng việc chuyển nhượng gây thiệt hại cho bên kia phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng ….. năm 2019, được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại trụ sở công ty.

Bên ABên B    

Xác nhận của Công ty

            Thay mặt cho Công ty ……………………….., tôi ……………………………., là người đại diện theo pháp luật của công ty xác nhận như sau:

            Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số ……….., ký kết ngày …/…/2019 giữa ………… và …………………….., đã được hai bên đàm phán và ký kết tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật, hai bên không có khiếu nại hay thắc mắc gì.   Hà Nội, ngày …. tháng … năm 2019

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)    

Trên đây là nội dung tư vấn về “Chuyển nhượng vốn góp công ty trách nhiệm hữu hạn” của HNLaw & Partners. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội. Email: tuvan.hnlaw@gmail.com Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu

Kinh doanh lữ hành nội địa
Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp
Lưu ý về hợp đồng hợp tác kinh doanh
Huy động vốn doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh