Chuyển nhượng dự án bất động sản

15:06 - 01/03/2024

Chuyển nhượng dự án bất động sản là việc chủ đầu tư chuyển giao toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư và quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với các bên có liên quan (nếu có) đối với dự án, phần dự án bất động sản chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng thông qua hợp đồng.

Chuyển nhượng dự án bất động sản 

Chuyển nhượng dự án bất động sản đòi hỏi kỹ năng thẩm định, chuyển giá, đàm phán và cập nhật. 
Chi tiết liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

 

Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động
Cấp phép xuất khẩu gạo