Chi phí trước doanh nghiệp

10:19 - 23/12/2020

Chi phí trước doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư,...

Chi phí trước doanh nghiệp

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư, được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Việc kê khai, khấu trừ được thực hiện theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Theo điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Về nguyên tắc mọi khoản chi thực tế có đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 4 Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp).

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC, chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa 3 năm.

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-2014-259730.aspx

Tranh chấp trong đầu tư kinh doanh
Tổ chức lại doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Hợp đồng mua bán hàng hóa
Các bước mua bán doanh nghiệp