Chào bán cổ phần tăng vốn

08:49 - 26/04/2021

Chào bán cổ phần tăng vốn CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 Trước đây, theo quy định Luật doanh nghiệp 2014, khi thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần …

Chào bán cổ phần tăng vốn

CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Trước đây, theo quy định Luật doanh nghiệp 2014, khi thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần thì doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo việc chào bán cổ phần với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần.

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ quy định phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi chào bán cổ phần riêng lẻ với công ty không phải công ty đại chúng. Đồng thời, khi chào bán cổ phần dự kiến phát hành, các cổ công hiện hữu sẽ được quyền ưu tiên tiến hành mua trong 15 ngày (Điều 125). Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại mới được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông.

Việc sửa đổi quy định về việc chào bán cổ phần riêng lẻ này đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian trong quá trình chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của công ty và giúp thúc đẩy quá trình thực hiện các thương vụ M&A trên thực tế.

1.     Chào bán cổ phần riêng lẻ là gì?

Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán nhằm mục đích tăng vốn điều lệ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phần, công ty có nghĩa vụ đăng ký thay tăng vốn điều lệ theo quy định.

2.     Điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty cổ phần không phải công ty đại chúng:

–      Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;

–      Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

        Ghi chú: Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ hoặc công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định Luật chứng khoán.

3.     Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi chào bán cổ phần (Điều 51. Nghị định 01/2021/NĐ-CP):

3.1.  Thành phần hồ sơ bao gồm:

 –     Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

–      Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

–      Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

–      Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục (Trường hợp ủy quyền)

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ thì hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

–      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

–      Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

–      Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

3.2.  Thẩm quyền: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Tỉnh/TP Trực thuộc Trung ương.

3.3.  Thời hạn: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

4.     Văn bản pháp luật áp dụng:

–      Luật doanh nghiệp 2020;

–      Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

–      Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. (Có hiệu lực ngày 01/05/2021)

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

http://www.hapi.gov.vn/

Tranh chấp trong đầu tư kinh doanh
Tổ chức lại doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Hợp đồng mua bán hàng hóa
Các bước mua bán doanh nghiệp